وسیله ساده ای که می‌تواند ساعت‌ها شما را بدون اکسیژن زیر آب زنده نگه دارد
01:05