بنابر گفته های یک فیزیکدان، شاید ملاقات یک عالم دیگر غیر ممکن باشد
02:26