روایت دختر شهید سلیمانی از غارت وسایل پدرش بعد از ترور
۰۳:۴۲