سوخو سو-25 ؛ نسخه روسی از تانک پرنده آمریکایی ای-10
۰۲:۴۰