انتشار سکانسی از «متری شیش و نیم» با بازی نوید محمدزاده
00:27