رشیدی کوچی: واردات را آزاد کنید ببینیم کی دنا میخرد!
۰۱:۱۸