ام‌کی-19؛ هیولایی در دنیای نارنجک اندازها از جنگ ویتنام
۰۳:۰۴