شوخی روحانی با سیدعلی خمینی: دیگر نجفی شدی حسابی!
02:07