فیلم گرفتن گوشی فرهاد مجیدی توسط داود رفعتی در بازی استقلال و آلومینیوم
۰۰:۱۹