پاورمتر تابلویی مولتی فانکشن نمایندگی اشنایدر Schneider Pm2000 Series
۰۱:۱۶