مسدود شدن خورشید توسط ماه کامل در قطب شمال در مرز روسیه و کانادا
۰۰:۴۱