با دیدن این قرائت عشق را در علم قرائت دریابید واقعا عشق جیست غیر از این؟
17:14