شبیه سازی زلزله جهت بررسی مقاومت ستونهای بتنی تقویت شده با FRP در برابر زلزله
۰۱:۳۱