روایت گوهر خیراندیش از زندگی با جمشید اسماعیل خانی
۰۰:۴۴