کشت ۷۲ نوع خرما به نیت ۷۲ شهید کربلا از سال ۷۲
01:38