عزل استاندار و دستیار رئیس جمهور وسط گاوداری!
01:07