ورود مسلحانه سارقان به یک خانه برای سرقت در غرب تهران
۰۰:۲۵