اولین پرواز جت جنگنده بومی ترکیه به نام KAAN
۰۱:۴۵