منطقه ای از جهان که دنیا در آنجا تمام می‌شود
00:22