رئیس جمهور خطاب به آمریکا: بیایید دست از اشتباه بردارید
00:48