صحنه جنجال برانگیز و سانسوری سریال بزنگاه منتشر شد!
۰۱:۰۰