درخواست ملانیا ترامپ جلوی دوربین که از مردم خواست ماسک بزنند و خانه بمانند!
00:37