توضیحات مهم کرونایی صدر اعظم آلمان که از صبح ۷ میلیون بازدید داشته
01:42