دکتر خدیجه شادجو دبیر علمی کنگره در نشست خبری کنگره جراحیهای کم تهاجمی زنان و آندومتریوز
۰۳:۱۱