خاویر باردم: وقتی اصغر فرهادی را دیدم، آرزوم برآورده شد
00:55