ماجرای دستگیری یک چوپان به عنوان چریک در زمان شاه
02:06