محمد بن سلمان با قدرت اش این کار ها را انجام می دهد...
06:34