رودخانه ای از زباله و نخاله های ساختمانی عاملی برای به خطر افتادن محیط زیست در بیلند
02:32