تاکتیک ارتش روسیه که برای آن یک ماشین اختراع کرده است!
۰۰:۱۹