وقتی الیکا عبدالرزاقی در مسابقه دورهمی از صندلی می افته!
۰۰:۳۲