آسیب دیدن تعمیرکار پس از انفجار وحشتناک تایر کامیون
00:39