نخستین تیزر فیلم پوست به کارگردانی بهمن و بهرام ارک
01:03