پرداخت هزینه ساخت مرکز پزشکی در عراق توسط ایران
۰۱:۰۰