نگارپژوه :: کنترل ارتعاشات تیر صفر تا صد - جلسه ششم
41:20