پرویز محمدنژاد قاضی محله: تمام ماینرهای بنجل و از کارافتاده چین در آینده نزدیک وارد ایران خواهند شد
۰۴:۳۷