دیدگاه اوشو درباره جامعه: اول انسان‌ها را نابود می‌کند و بعد می‌گوید ما مسئول انسان‌ها هستیم
11:51