افتتاح 162 واحد از پروژه فاز 5 پرند مپسا توسط مهندس الماسی
۰۶:۰۳