برنامه ورزش و مردم - مصاحبه رضا الماسی و بهرام شفیع ( بخش چهارم) - باشگاه ملوان بندر انزلی
۱۱:۳۷