مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل در حمله مسلحانه کشته شد
۰۰:۳۴