بی‌تفاوتی سنگدلانه مردم نسبت به سکته ناگهانی یک پیرمرد
01:11