ریحانه پارسا سوار هواپیما شد و استانبول را ترک کرد!
۰۰:۱۵