نگار پژوه :: تاثیرات ناهمراستایی شفت در سیستم های دوار
01:37