چرا بیمار موقع گرفتن اسکن MRI نباید هیچ شیء فلزی همراه داشته باشد؟
00:44