سخنان مهم رهبرانقلاب خطاب به پزشکان و پرستاران در حال مبارزه با کرونا
۰۲:۰۰