یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس
01:40