بستن سکسیونر ترانس 230 کیلو ولت تحت ولتاژ در شب
00:18