زمردماهی گونه‌مخطط (Cheeklined wrasse) در بازار
۰۴:۳۷