این ماهی عجیب پس از خشک شدن با کمی آب زنده می شود!
۰۰:۲۴