جدال هواپیمای مسافربری با طوفان در زمان فرود در فرودگاه لندن
۰۰:۵۷