پاسخ ابراهیم حاتمی کیا به این پرسش: حاضری پناهنده شوی؟
۰۲:۰۲